home paginameer over Henk de Vries


 

Wat biedt VVE-Beheer Amsterdam aan?
 


Basis Pakket
€ 650 / jaar

Alle werkzaamheden die te maken hebben met het runnen van de VVE. Daar valt onder het innen van de servicekosten, zorg dragen voor betalingen en de jaarlijkse ledenvergadering. Alle werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud vallen hier niet onder.
Details >


Uitgebreid Pakket
€ 950 / jaar

Alle werkzaamheden in het basis pakket vallen hieronder plus alle werkzaamheden die betrekking hebben op het gemeenschappelijk klein onderhoud. Dat betekent het bijhouden van kleine gebreken en het uitbesteden van de reparaties daarvan.
Details >Uitgebreid Plus Pakket
€ 1000 / jaar
Hieronder valt het Uitgebreid pakket plus de mogelijkheid om uren van VVE-Beheer Amsterdam in te huren voor groot onderhoud klussen.
Ongeveer elke 10 jaar zal de VVE geconfronteerd worden met groot onderhoud klussen. Dit kan zijn schilderwerk en ander groot onderhoud. VVE-Beheer Amsterdam zal hieronder ondersteunend werken en per uur factureren.
Hierbij moet u denken aan het opvragen van offertes, onderhandelen met leveranciers, adviseren aan de vereniging.
Details >
Het Basis Pakket

€ 650 / jaar
 • Het incasseren en administreren van de door de eigenaren aan de vereniging verschuldigde, door de ledenvergadering vastgestelde, periodieke- en eenmalige extra bijdragen.
 • Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstallige betalingen van deze bijdragen.
 • Het beheren en administreren van afzonderlijke, ten name van de vereniging staande, bankrekening en/of girorekeningen alsmede het, namens en voor de Vereniging van Eigenaars, doen van betalingen en het verzorgen van eventuele automatische incasso’s. Door het ondertekenen van de beheersovereenkomst wordt VVE-Beheer Amsterdam automatisch gemachtigd voor het vorenstaande. VVE-Beheer Amsterdam wordt dan eveneens gemachtigd voor het, indien noodzakelijk en gewenst, openen van een nieuw rekeningnummer.
 • Het ten laste van bovengenoemde bank- en/of girorekeningen voldoen van alle voor rekening komende van de vereniging komende kosten en lasten. Dit eventueel na goedkeuring door een of meerdere leden van de vereniging.
 • Het eenmaal per jaar opmaken van de exploitatierekening over het afgelopen jaar.
 • Het eenmaal per jaar, per aangetekende post toezenden aan een van de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascontrolecommissie van alle op het afgesloten boekjaar betrekking hebbende originele bank- en /of girorekeningen alsmede de daarbij behorende originele rekeningen etc.
 • Het doen verzekeren en verzekerd houden van het complex tegen schade als gevolg van brand alsmede het sluiten van een verzekering tegen wettelijk aansprakelijkheid. Het in overleg met de ledenvergadering afsluiten van andere extra verzekeringen voor de vereniging.
 • Het be- en afhandelen van alle verzekeringszaken welke betrekking hebben op de Vereniging van Eigenaren.
 • Het ontwerpen van een ontwerp begroting voor het nieuwe komende boekjaar.
 • Het maximaal een maal per jaar verzorgen, convoceren en bijwonen van een algemene ledenvergadering. Eventuele meerdere ledenvergaderingen zullen tegen uurprijs en kosten worden doorberekend.
 • Het verzorgen van een presentielijst ten behoeve van de ledenvergadering alsmede van volmachten voor leden welke verhinderd zijn om de ledenvergadering bij te wonen.
 • Het opmaken en aan de leden versturen van de notulen van de ledenvergadering.
 • Eventueel met het bestuur c.q voorzitter overleg plegen omtrent de agenda, de ontwerpbegroting, de vergaderdatum alsmede de tijd en plaats van de ledenvergadering.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie en de eventuele mutaties hierin.
 • Het beantwoorden van zowel telefonische als schriftelijke vragen van de leden inzake de door hen te betalen bijdragen.
 • Het voeren van alle overige correspondentie inzake de te betalen bijdragen.

N.B. Het basis pakket is exclusief alle handelingen voor bouwkundig onderhoud.Het Uitgebreid Pakket

€ 950 / jaar
 • Alle onder het basis pakket genoemde werkzaamheden.
 • Het be- en afhandelen van alle werkzaamheden welke betrekking hebben op het gemeenschappelijk klein onderhoud.
 • Het uitbesteden, eventueel na overleg met de ledenvergadering, van diverse servicewerkzaamheden zoals het schoonmaken en onderhoud van technische installaties.
 • Het zorg dragen voor voldoende aannemers.
 • Het verstrekken van opdrachten voor `klein onderhoud` zoals kleine daklekkages en verstoppingen. Vanzelfsprekend binnen het door de ledenvergadering vastgestelde begroting.
 • Naar aanleiding van de ontvangen nota’s beoordelen of de werkzaamheden normaal e noemen zijn en indien akkoord de desbetreffende nota’s binnen de gestelde termijn betaalbaar stellen.
 • Indien een ontvangen nota niet akkoord is bevonden, contact opnemen me de desbetreffende leverancier.
Het Uitgebreid Plus Pakket

€ 1000 / jaar
 • Alle onder het basis en uitgebreid pakket genoemde werkzaamheden.
 • Het aanvragen van offertes voor werkzaamheden met betrekking tot groot onderhoud.
 • Het vergelijken en beoordelen van de ontvangen offertes
 • Het adviseren van het bestuur c.q. de ledenvergadering c.q. technische commissie.
 • Het voorbereiden en opdragen, uiteraard na goedkeuring door de ledenvergadering van de werkzaamheden met betrekking tot groot onderhoud.
 • Het incidenteel, of op verzoek van de ledenvergadering, ter plaatse beoordelen van de noodzaak bepaalde grote werkzaamheden uit te voeren.
 • Indien noodzakelijk contacten onderhouden met diverse gemeentelijke instanties. Te denken valt aan o.a. bouw- en woningtoezicht en de welstandscommissie.
 • Het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot het opgedragen groot onderhoud.
 • Het met de leverancier opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Bij groot onderhoud boven een bedrag van € 7.000 zal VVE-Beheer Amsterdam een extra vergoeding in rekening brengen voor de begeleiding en controle van de werkzaamheden.
  Deze vergoeding zal gestaffeld in rekening gebracht worden op basis van het onderstaande overzicht.

  tot € 7.000 0%
  van € 7.001 tot € 25.000: 3%
  van € 25.001 tot € 50.000 2,5%
  boven € 50.000 2%